1. Definities
a. Juiste Vorm: opdrachtnemer, gevestigd: Educatusstraat 38, 2909  PK Capelle aan den IJssel, KvK-nummer 52356280.
b. Klant: de zakelijke contractpartner en opdrachtgever van Juiste Vorm.
c. Overmacht: een niet aan juistevorm.nl toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of 
internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), 
waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van juistevorm.nl kan worden gevergd.
d. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, social medium, sms of whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken
a. Juiste Vorm brengt aan de klant een offerte uit, met daarin een opgave van de doelstellingen, functionaliteiten, aanpak, planning, taken, uren en kosten.
b. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent Juiste Vorm deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
c. Als de klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door juistevorm.nl zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.
b. Juiste Vorm kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en/of kennelijke verschrijvingen in de offerte.
c. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
d. Klant verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht.
e. Bij overeenkomsten die langer dan drie maanden voortduren, heeft Juiste Vorm  het recht om de prijzen 
en tarieven redelijkerwijze te verhogen, voor zover deze aantoonbaar verband houden met gestegen 
kosten of toepasselijke indexeringscijfers.
f. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen 
tussen juistevorm.nl  en de klant gelden, en vervangen Juiste Vorm en de klant de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3. Opzegging
a. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van een maand.
b. Zonder opzegging wordt bij een reeds eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst 
geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.
c. Bij opzegging voor beëindiging van de opdracht betaalt de klant de gemaakte uren en kosten.

4. Onderhoud website
a. Zonder onderhoudsabonnement is de klant zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de website.
b. Prijzen onderhoudsabonnementen zijn per maand, exclusief btw. en worden voorafgaand aan de periode gefactureerd. Keuze uit betaling per maand, per kwartaal of per jaar.
c. Onderhoudsabonnementen zijn maandelijks opzegbaar, geen vaste contracten.
d. WordPress Support in het Basic en Pro pakket bestaan uit het helpen met vragen die met WordPress en met je website te maken hebben.
e. Website aanpassingen in het Pro pakket kunnen bestaan uit het aanpassen van tekst of afbeeldingen, het aanmaken van nieuwe pagina’s, het bouwen van een contactformulier, het plaatsen van Google Maps en zo meer. Sommige werkzaamheden vallen niet onder het pakket website aanpassingen. Denk dan o.a. aan het schrijven van nieuwe functionaliteiten die niet in plugins zitten, design aanpassingen die niet mogelijk zijn met het thema, het schrijven van teksten en SEO werkzaamheden.
f. Voor betaalde premium plugins en thema’s moet de klant zelf de licentiekosten betalen. Zolang de licentie niet in orde is kan er geen update uitgevoerd worden en kunnen er kwetsbaarheden ontstaan in de website.

5. Support en strippenkaart
Support wordt per kwartier gerekend en strippenkaarten en zijn gedurende 1 jaar geldig. Strippenkaarten kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar. Met een strippenkaart kan je WordPress vragen stellen, technische hulp vragen of hulp vragen met je website. Support is ook mogelijk op basis van losse uren. Dan wordt het uurtarief gerekend.

6. Vertrouwelijkheid
a. Juiste Vorm gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
b. Juiste Vorm mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Juiste Vorm geen vertrouwelijke informatie openbaart.

7. Intellectueel eigendom, gebruiksrecht, buiten gebruik stellen
a. Juiste Vorm heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten van werken die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.
b. Juiste Vorm heeft het recht (delen van) de website van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.

8. Betaling
a. De klant dient een factuur binnen 14 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent Juiste Vorm 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00. Daarna rekent Juiste Vorm gerechtelijke incassokosten en proceskosten.
b. Niet tijdige betaling geeft Juiste Vorm het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
c. Juiste Vorm mag bij abonnementen 100% vooruitbetaling verlangen en bij losse opdrachten een voorschotbetaling tot 50% van het offertebedrag.

9. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Juiste Vorm kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) tenzij het gevolg van opzet of grove roekeloosheid door WordPress-beheerder.nl.
b. Juiste Vorm is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten).
c. Juiste Vorm is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
d. Juiste Vorm is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of content.
e. De aansprakelijkheid van Juiste Vorm is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Juiste Vorm. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Juiste Vorml en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.
f. De klant vrijwaa Juiste Vorm tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van Juiste Vorm.

10. Overmacht
a. In geval van tijdelijke overmacht komt Juiste Vorm de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
b. De klant en Juiste Vorm kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

11. Garantie, klachten en toepasselijk recht
a. Op de geleverde diensten wordt zes maanden garantie verleend. Garantie omvat het, voor rekening van Juiste Vorm, zo spoedig mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Juiste Vorm. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Juiste Vorm opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Juiste Vorm verstrekte voorschriften.
b. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Juiste Vorm te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
e. De klant dient Juiste Vorm een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen.
f. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
g. Juiste Vorm valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.